Inwoners Heikant geven visie over mobiliteit in hun buurt

In mei 2017 kregen alle inwoners in een gebied ingesloten door Steenweg op Wezemaal – Langestraat en de spoorweg – een brief in de bus met de vraag hoe zij mobiliteit in hun dorp zien. Welk problemen zijn er? Welke oplossingen zouden helpen?

Containerpark in woongebied. Kan dit anders?

Bij verwerking van de resultaten viel de grote realiteitszin op: zo geven mensen aan dat de containerpark en de technische diensten niet thuishoren in een woonwijk. Ze zien een verhuis niet haalbaar op korte termijn, omdat er recent nog stevig in een uitbreiding werd geïnvesteerd.

Ook de andere aantrekkers van verkeer (creche, station) ziet men vooral als een voordeel. Het pleidooi voor behoud van het station (liever geen verplaatsing naar Danone) valt daarin op. Er wordt in de reacties bijna niet gesproken over enige overlast vanwege de Hummeltjes.

Veilig verkeren vraagt ook van ons ander gedrag.

De meeste antwoorden erkennen wel dat het niet altijd even veilig ‘verkeren’ is in onze wijk. De suggesties wijzen vooral in de richting van een grotere verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers en een ontrading van het autoverkeer door snelheidsremmende maatregelen en voorrang te geven aan de zwakke weggebruiker. Dat dit ook van de eigen bewoners een mentaliteitswijziging vraagt is voor sommigen zeer duidelijk.

“Ik denk dat we ook de hand in eigen boezem moeten durven steken, veel verkeer in onze wijk is te wijten aan de bewoners zelf. Al te vaak

De suggesties op een rijtje

 • Het ondertunnelen van de spoorwegovergang wordt vaak voorgesteld als de manier om Winkelveldbaan en Duitsveldbaan te ontlasten van sluipverkeer.
 • De Duitsveldbaan wordt een aantal keer voorgesteld als ‘door te knippen’ ter hoogte van de tunnel en zo enkel voor fietsers en voetgangers doorgaand te maken.
 • Eenrichtingsverkeer installeren om doorgaand verkeer af te raden. Hierover bestaan gemengde gevoelens. Sommige vinden dit een mogelijkheid, andere bewoners vrezen hier zelf veel last van te gaan ondervinden.
 • Ontsluiting van het containerpark en technische diensten. Een paar mensen suggereren om het containerpark langs de achterkant te ontsluiten, rechtstreeks op de steenweg naar Wezemaal.
 • Iemand suggereert echter ook een beter fietsbeleid voor de gemeentelijke diensten zelf: een dienstverplaatsing van het gemeentehuis naar de technische diensten kan best met de fiets gebeuren.
 • Steenweg op Wezemaal kant sportoase: snelheid beperken tot 50 km en het kruispunt met de Gildenstraat beter inrichten. Sportief inrijden moeilijker maken en met lichten voor het zebrapad om zo het fietsvervoer door de wijk naar het meer en sportoase aan te moedigen.
 • Een plaatselijk verkeer regime in de hele wijk. Graag ondersteund door controles. Ook een zone dertig invoeren.
 • Over snelheidsremmende maatregelen zoals drempels en plateaus en bloembakken zijn de meningen tegenstrijdig. Sommigen willen de wijk vol van deze dingen, anderen zijn hiertegen omdat ze extra geluidshinder, verontreiniging en uitdagingen bieden.
 • Herinrichting van specifieke kruispunten: Veel kruispunten zijn ontzettend slecht gemaakt. Ze zijn onoverzichtelijk, vertragen het verkeer niet, sluiten net niet aan op tegenoverliggende straten. Iemand vermeldt uitgebreid het slechte design van de straten in Vinneveld en Uilenhoek vooral voor kleine kinderen. We weten uit eerdere berichten dat men daar pleit voor een indeling als woonerf.
 • Betere verlichting van de Winkelveldbaan.
 • De trage weg: Over het Wad beter onderhouden. Hier is vaak wateroverlast.
 • Iemand suggereert om zoveel mogelijk verkeer langs de Winkelveldbaan te leiden naar Hummeltjes en containerpark.
 • Iemand stelt voor om het padje uit de Winkelveldbaan naar de Langestraat af te takken, zo rechtstreeks mogelijk naar het station. Dit kan voor voetgangers en fietsers een alternatief zijn bij een gesloten overweg.

Besluit

We kunnen afleiden dat er aardig wat eensgezindheid bestaat over ontradende maatregelen voor doorgaand verkeer. Dat kan door de situatie vooral te bekijken vanuit het oogpunt van fietsers en voetgangers. Dit komt overeen met wat Anders bepleit voor alle situaties: Mobiliteit bekijken vanuit het STOP -principe. Stappen, trappen, Openbaar vervoer als prioriteit.

De ondertunneling van de overweg kan ook voor een stevige vermindering van het sluipverkeer zorgen. Het behoud van het station is voor veel bewoners belangrijk.

Niet iedereen is het eens met onze stelling dat er teveel verkeer is. Ook niet iedereen vindt het realistisch om het containerpark te verplaatsen. Niemand pleit echter voor het behoud ervan, en een aantal mensen geven duidelijk aan dat dergelijke activiteiten niet in een woonbuurt maar in een industrieterrein horen. Dit is iets wat door een beleid op langere termijn toch kan gepland worden. In de ruimtelijke plannen is onze wijk een prioritair woonuitbreidingsgebied. Je kan dan niet blijven opteren voor industriële activiteiten aan de achterdeur van deze wijk.

Hoe die verkeersvertraging het best concreet kan worden vormgegeven kan een denkoefening zijn die samen met de bewoners wordt gemaakt. Omdat niet iedereen dezelfde mening is toegedaan kan dit best nadat beleidsmatig een aantal criteria en/of waarden worden afgesproken waaraan de voorstellen moeten getoetst worden.

Over onze manier van werken

Annemie Hemelaers en Kurt De Backer kregen aardig wat complimenten voor dit initiatief, maar niet iedereen was even tevreden over de manier waarop de brief werd opgesteld. Een aantal mensen kropen in de pen om te zeggen dat ze het er niet mee eens waren en dat ze de stille meerderheid ook willen horen die geen probleem heeft met de situatie zoals ze is.

 • Iemand vindt dat er te traag gereageerd wordt op mails en verwacht van politiekers snellere reacties. Enerzijds voelen we ons geroepen om inderdaad sneller te reageren, anderzijds zijn we geen klassieke politieke partij met veel personeelsondersteuning en kunnen we dat niet waarmaken. We denken dat we wel sneller de resultaten hadden moeten terugkoppelen.
 • Iemand wil hierover liever een uitgebreid participatietraject met samenkomsten, werkgroepen en discussies ondersteund door experten. anders is daar voorstander van, maar wil de opzet van participatieprojecten laten samenlopen met de grootte van de beleidsprojecten. Voor grote projecten een intensief proces, voor kleinere ideeënverzameling een bevraging op beperktere schaal. Zo maken we ook geen misbruik van het engagement dat mensen willen opnemen.

We zijn erg tevreden met de verschillende stemmen (voor en tegen) die uit dit experiment tevoorschijn komen. We worden gesterkt in onze visie om burgers meer bij de verschillende beleidsprocessen te betrekken. We hebben hier zelf zowel inhoudelijk als naar manier van werken heel wat uit geleerd en kijken al uit naar een volgende keer.

Author: andersrotselaar

Share This Post On

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: