anders besturen

als anders mee bestuurt, besturen we anders.

“Rotselaar heeft meer schulden dan

Haacht,Tremelo en Holsbeek samen.”

 

Als anders mee bestuurt, besturen we anders. We worden een gemeente waar het bestuur de centen van haar burgers op een verstandige manier gebruikt: planmatig, met oog op de lange termijn, in alle openheid en in samenspraak met haar inwoners.

 

 

Wat is er aan de hand?

 • Rotselaar heeft meer schulden dan Haacht, Tremelo en Holsbeek samen
 • We betalen bijzonder veel belastingen
 • Onze gemeente geen financiële ademruimte meer
 • Onze gemeente heeft geen visie en beleid voor duurzaamheid
 • Het klimaatplan van onze gemeente is niet ambitieus genoeg
 • Onze gemeente communiceert niet burgergericht
 • Onze gemeente geeft haar burgers te weinig inspraak
 • Het personeelsbeleid van de gemeente loopt stroef
 • Er zijn te veel ‘postjes’ in het bestuur van onze gemeente

Hoe kan dit anders?

Als anders mee bestuurt

 • pakken we de schuldenberg van de gemeente aan
 • richten we een lokaal coöperatief fonds op
 • gaan we voor duurzame aankopen en partnerschappen
 • is ons dorp klimaatneutraal tegen 2030
 • communiceren we op een open, moderne manier
 • beslist elke deelgemeente over een burgerbudget
 • voeren we een professioneel personeelsbeleid op het gemeentehuis
 • besparen we op politieke mandaten

Waarom vinden we anders besturen belangrijk?

anders vindt het belangrijk dat onze gemeente financieel gezond is en mee met burgers bestuurd wordt. Daarom willen we een bestuur dat

 • open is in haar werking
 • efficiënt omgaat met de centen
 • duurzaamheid vooropstelt
 • inwoners, buurten, verenigingen en actiegroepen als een gesprekspartner ziet en hen actief betrekt bij beslissingen

anders wil de schuldenberg van de gemeente aanpakken

“Onze inwoners betalen meer

belastingen dan onze buren.

Dat geld wordt niet altijd goed besteed.”

 

Rotselaar heeft meer schulden dan Haacht, Tremelo en Holsbeek samen

Ons dorp zit op een enorme schuldenberg. De gemeente heeft niet alleen geld uitgegeven dat er niet was, het bestuur is hier ook niet open over geweest naar haar burgers toe. Heel wat projecten werden de voorbije jaren ‘op de poef’ gerealiseerd. De gemeente stond op het einde van 2017 € 32,5 miljoen in het krijt bij verschillende banken. Dat is veel meer dan omliggende gemeenten.

Bovendien hebben we ook nog heel wat ‘verborgen schulden’. We moeten Sportoase de komende 23 jaar nog jaarlijks € 1,2 miljoen betalen. We halen natuurlijk ook inkomsten binnen uit Sportoase maar die liggen veel lager (een dikke € 0,5 miljoen per jaar). Deze jaarlijkse kosten van Sportoase staan niet ingeboekt als schulden maar in een ingewikkelde financiële constructie heeft de gemeente zichzelf er wel contractueel toe verplicht om die kosten de komende 23 jaar te blijven betalen. Daarom spreken experts van ‘verborgen schulden’. Je mag deze bedragen niet simpelweg optellen bij de ‘gewone schulden’ (er zitten ook financieringskosten bij). Maar gelet op de omvang van de bedragen en gelet op het feit dat Haacht, Holsbeek
en Tremelo niet met dit soort ‘verborgen schulden’ opgescheept zitten, kan je wel stellen dat onze gemeente meer schulden heeft dan die 3 gemeenten samen.

Vergelijking schulden Rotselaar en vergelijkbare buurgemeenten:

 • Rotselaar € 32,5 miljoen + € 14,3 miljoen verborgen schuld (= nog 23 jaar lang betalen we jaarlijks netto zo’n € 0,6 miljoen aan Sportoase)
 • Haacht € 15,5 miljoen
 • Holsbeek € 13,2 miljoen
 • Tremelo € 14,4 miljoen

We betalen bijzonder veel belastingen

In vergelijking met omliggende gemeenten betalen we in ons dorp veel belastingen:

 • Belastingen en boetes in 2017 (per jaar en per persoon)
 • Rotselaar € 752
 • Tremelo € 618
 • Holsbeek € 704

De inkomsten uit belastingen en boetes zijn de voorbije jaren overigens spectaculair gestegen. In 2006 betaalden we nog maar € 529 per persoon, in 2012 was dat € 586 per persoon. Die stijging is veel meer dan enkel een indexaanpassing, het is het gevolg van een aantal belastingverhogingen. De meerderheidspartijen hadden voor de verkiezingen van 2012 beloofd dat ze niet aan de belastingen zouden morrelen maar hielden hun woord niet:

 • De gemeentelijke belastingen op uw woning verhoogden met 21%.
 • De bijdragen voor een identiteitskaart of een paspoort gingen omhoog.
 • Er werd een forfaitaire huisvuiltaks ingesteld die iedereen gelijk belast, zowel de grote als de kleine vervuiler.
 • In 2014 verhoogde men ook de kost van de naschoolse opvang Stekelbees met 40%. Van de beloofde uitbreiding van de naschoolse activiteiten die hier tegenover ging staan is – uitgezonderd in Heikant -nog niets gerealiseerd.

 

factcheck: de uitgeschreven feiten

we hebben nood aan een totaalvisie

“De gemeente moet betere keuzes maken en

alleen investeren in dingen die echt nodig zijn.”

 

Maar dit betekent niet dat we er niets aan kunnen doen.

Als anders mee bestuurt, voeren we een beleid dat een halt toeroept aan prestigeprojecten om zo de belastingstijging te stoppen en op termijn ook om te keren. Er is de voorbije 20 jaar geen goed financieel beleid gevoerd en dat zullen we de komende 10 tot 20 jaar moeten uitzweten.

Met een goede planning kan je meer realiseren met hetzelfde geld. Als je vooruit kijkt naar de noden die eraan komen, kan je een globaal plan maken voor investeringen in je gemeente én kan je vooral op tijd subsidies aanvragen.

Bovendien moeten we ook de juiste keuzes maken. Wat maakt ons dorp beter vandaag maar ook op de lange termijn? Hebben we zo’n Dijleterras echt nodig? En de ‘Wandeling door de bomen’, was dat een verantwoorde investering van ons belastinggeld? Ook al kregen sommige projecten provinciale steun, toch gaan er ook heel wat middelen van de gemeente naar het aanvragen van die subsidies, het onderhoud van die projecten enz….

anders wil dat de gemeente duurzamere, betere keuzes maakt en eerst investeert in de dingen die echt nodig zijn.

anders wil een lokaal coöperatief fonds oprichten

 

“anders wil een coöperatief fonds oprichten

waarmee we samen kunnen investeren

in projecten voor ons dorp.”

 

Onze gemeente heeft geen financiële ademruimte meer

Door al de schulden die nog moeten afbetaald worden, is er weinig ruimte voor investeringen, zelfs als die noodzakelijk zijn. De gemeentelijke infrastructuur moet continu onderhouden of vernieuwd worden. Maar ook heel wat gebouwen van vrije scholen, verenigingen of parochiezalen snakken naar investeringen. Vaak is het voor hen niet makkelijk om dossiers in te dienen bij een bank.

Rotsfonds: samen investeren in ons dorp

Als anders mee bestuurt, starten we een lokaal coöperatief fonds op waarmee we als burgers – tegen een correcte jaarlijkse vergoeding van 3 tot 4% – geld kunnen investeren in een aantal projecten in onze gemeente. In het Pajottenland wordt er zo al geïnvesteerd in energiezuinige straatverlichting. Dat geeft een financieel voordeel voor de gemeente, voor de coöperatie en is ook nog eens goed voor het klimaat.

We willen ons niet beperken tot straatverlichting. Een andere optie is om het dak van een parochiezaal, verenigingslokaal of vrije school over te nemen. Na een investering in de isolatie kunnen we ook zonnepanelen plaatsen. Aan de betrokken parochiewerking, school of vereniging garanderen we een vaste kost voor hun energiefactuur gedurende een aantal jaren. Met de opbrengsten van onze investeringen betalen we een rendement aan de coöperanten en betalen we de gemaakte kosten af.

anders kiest voor duurzame aankopen en partnerschappen

De gemeente heeft geen visie en beleid voor duurzaamheid

Het huidige gemeentebeleid heeft geen samenhang of echte visie op vlak van duurzaamheid. En dat is een
gemiste kans. anders zorgde ervoor dat de gemeente sinds 2015 niet meer samenwerkt met aannemers en
leveranciers die de mensen- en arbeidsrechten niet respecteren. Dat is een eerste stap, maar we willen het
aankoopbeleid nog efficiënter.

Duurzame doelstellingen als moreel kompas

Als anders mee bestuurt, vormt duurzaamheid de rode draad doorheen onze beslissingen. We gebruiken
daarbij de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties als moreel kompas. Voor elke belangrijke
keuze toetsen we af wat het effect is op onder meer leven op land en in water, armoede, energieverbruik,
gendergelijkheid, verantwoorde consumptie, degelijke financiën, mobiliteit, infrastructuur, …

 

Meer info op de website van Duurzame Ontwikkeling Vlaanderen

we moeten zorgzamer omspringen met onze materialen

Als anders bestuurt, geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld. Alle aanbestedingen en overheidsopdrachten zijn duurzaam. We trekken volop de kaart van circulaire economie en laten ons daarbij vakkundig begeleiden voor specialisten van VVSG en de OVAM. We kopen het liefst van al lokaal, kiezen resoluut voor hergebruik van materialen en grondstoffen en dragen zorg voor onze reststromen.

Bij infrastructuurwerken geven we de voorkeur aan leveranciers die hergebruikte of gerecycleerde producten gebruiken en die ook nadenken op langere termijn: hoe kunnen de gebruikte materialen later optimaal benut worden en hoe zorgen we ervoor dat onze gebouwen klimaatneutraal zijn? Via slimme bouwvoorschriften stimuleren we dezelfde logica bij andere particuliere bouwprojecten.

We willen nieuwe afspraken voor textielinzameling in onze gemeente. Daarbij geven we de voorkeur aan lokale spelers zoals Oxfam of De Kringwinkel. Dergelijke partners creëren niet alleen tewerkstelling in eigen regio, maar brengen ook optimaal spullen in hergebruik. De huidige commerciële partners plaatsen containers uit puur winstbejag en dumpen zonder boe of ba ons afgedankt textiel in het Zuiden. Dat is niet acceptabel.

De forfaitaire huisvuiltaks vindt anders geen goed idee. Een belasting moet mensen aanmoedigen om minder afval te produceren. Maar zo’n forfaitaire taks is voor iedereen gelijk, voor mensen die veel of weinig afval hebben en voor mensen die rijk of arm zijn. anders stelt voor om mensen alleen te belasten op hun echte afvalproductie.

we werken alleen nog met partners die ook duurzaam zijn

Als anders mee bestuurt, verwachten we ook duurzameduurzame inspanningen bij belangrijke evenementen zoals Rock Werchter. Het kan niet dat festivalorganisatoren hun verantwoordelijkheid op dit vlak niet opnemen. Er zijn tal van mooie praktijkvoorbeelden in binnen- en buitenland van duurzame festivals.

Ook lokale gebouwenbeheerders (scholen, kerkfabriek, bedrijven en lokale verenigingen) moeten we betrekken zodat we samen tonnen CO2 kunnen besparen. Er zit toekomstmuziek in partnerschappen met lokale verenigingen die projecten opzetten (bv. Natuurpunt,…) en daar financiële steun voor kunnen krijgen bij de provincie, de Vlaamse overheid, de Koning Boudewijnstichting, …

Door de milieuraad te betrekken kunnen we het klimaatplan veel meer draagvlak geven in ons dorp. Via ‘Klimaatwijken’ dagen buurten mekaar uit en delen buurtbewoners tips om hun energieverbruik te doen dalen. Een toffe formule die werkte. anders wil meer van dit soort initiatieven, zowel om input van onze inwoners te verzamelen als om met hen te communiceren. Niemand hoeft het warme water opnieuw uit te vinden.

Onze gemeente laat heel wat kansen liggen in maatregelen naar sociale doelgroepen toe. We weten intussen dat heel wat oudere mensen en gezinnen met financiële moeilijkheden een bijzonder hoog energieverbruik hebben. Vaak heeft dat te maken met minder goede huisvesting. In een aantal andere gemeenten zien we dat initiatieven naar die doelgroepen toe een enorm positief effect hebben. anders wil daar meer op inzetten, bijvoorbeeld via het Rotsfonds of via samenwerking met de Energiesnoeiers.

anders wil ons dorp klimaatneutraal maken tegen 2030

“anders wil een ambitieus klimaatplan

voor onze gemeente.”

 

Het klimaatplan van onze gemeente is niet ambitieus genoeg

Rotselaar ondertekende in 2015 het Burgemeestersconvenant. Erg ambitieus, maar helaas een lege doos. Het klimaatplan lijkt verdacht veel op het standaardsjabloon van Interleuven. Het plan bevat een waslijst aan kleine maatregelen, maar het ontbreekt aan ambitie en langetermijnvisie.

Nood aan langetermijndenken

Als anders bestuurt, blazen we dit plan nieuw leven in, in samenspraak met de milieuadviesraad, de inwoners, de middenstand en de lokale industrie. Ons doel is een klimaatneutraal dorp in 2030. We motiveren alle partners door een duidelijke communicatie van de bereikte doelen.

anders wil een open, moderne communicatiestijl voor ons dorp

“Ook een gemeente moet in dialoog gaan

met haar burgers.”

 

onze gemeente communiceert niet burgergericht
Of het nu gaat over transparantie over de financiële toestand van ons dorp of het tijdig verwittigen van inwoners en lokale handelaars over wegenwerken. Over het betrekken van alle belanghebbenden voor de beslissingen genomen worden. Over het gebruik van moderne communicatiemiddelen die alle doelgroepen bereiken. Over communiceren vanuit de noden van de burgers. Onze gemeente blinkt niet uit in helder, tijdig en klantvriendelijk communiceren met haar burgers.

Communicatie moet mensen meenemen in een verhaal
Als anders bestuurt, communiceren we op een andere manier met burgers. We gaan vandaag overal in gesprek: met elkaar op social media, met Telenet als onze wifi weer eens niet werkt, met de radiozender die we leuk vinden. Ook een gemeente moet in conversatie gaan met haar inwoners. Via de vele kanalen die er vandaag bestaan: via een website, via alle sociale media, via brochures, sms, maar ook niet te vergeten, in direct persoonlijk contact.

Elke doelgroep gebruikt zijn eigen kanalen en heeft zijn specifieke interesses. Met jongeren ga je op een andere manier in dialoog als met jong-gepensioneerden. Onze gemeente moet een communicatiebeleid uitwerken waarmee alle inwoners bereikt worden en mee betrokken worden in het dorpsleven

anders wil een burgerbudget voor elke deelgemeente

“Inwoners zijn volwassen genoeg om mee 

na te denken en beslissingen te nemen.”

 

onze gemeente geeft haar burgers te weinig inspraak

Heel wat beslissingen over ons dorp worden genomen in achterkamertjes. De adviesraden en gemeenteraad die bedoeld zijn om de stem van de burgers te vertegenwoordigen, werden gedegradeerd tot ‘goedkeurvergaderingen’ voor beslissingen die eigenlijk al lang genomen waren. Alle opmerkingen en vragen die naar boven kwamen in deze raden, werden genoteerd maar nooit echt ernstig genomen. Veel mensen zijn teleurgesteld afgehaakt door dit absoluut gebrek aan inspraak.

Wat zou jij doen met € 10.000?

Als anders mee bestuurt, zetten we burgers zelf aan het stuur.

Inwoners zijn volwassen genoeg om mee na te denken en beslissingen te nemen. Veel mensen willen ook mee nadenken en meewerken aan een beter dorp maar hebben geen zin in de formaliteiten van de politiek of in een lidkaart van een partij. Hun
engagement is vooral gericht op hun straat, hun wijk of hun deelgemeente. anders wil aan de slag met al die ideeën, kennis en energie. De goesting in ons dorp mag niet verloren gaan, we moeten die juist aanwakkeren.

anders wil per deelgemeente een soort dorpsraad oprichten die om advies kan worden gevraagd (bv. over bouwprojecten en openbare werken) en die ook een eigen budget krijgt waar ze zelfstandig over kan beslissen. Een burgerbudget dus. We voorzien daarvoor € 10.000 per deelgemeente per jaar. De dorpsraad kan beslissen om die jaarlijks uit te geven of ‘op te sparen’ voor een groter project. Een extra zitbank en ontmoetingsplaats in je wijk? Een zomerbar voor de inwoners? Bomen in het dorp? Het kan allemaal. Jij beslist.

Extra uitgaven? Is dat wel betaalbaar? Ja, € 40.000 per jaar (Heikant is voor ons een volwaardige deelgemeente) is zowat 3% van de factuur die we jaarlijks aan Sportoase betalen. Of ongeveer de helft van de kostprijs van het Dijleterras als je het over een hele legislatuur bekijkt.

anders wil een professioneel personeelsbeleid op het gemeentehuis

“Onze ambtenaren verdienen een motiverende

werkomgeving en onze burgers 

gemotiveerde ambtenaren.”

 

Het personeelsbeleid van de gemeente loopt stroef

Er is heel wat ziekteverzuim en verloop onder het gemeentelijke personeel. We maken ons zorgen over het stijgend aantal mensen dat uitvalt met een burnout. Daarnaast stellen we vast dat er binnen de administratie ook heel wat mensen zijn vertrokken, ook al waren ze nog niet lang aan de slag. Dat zijn alarmsignalen die we niet mogen negeren.

Vertrekkers zorgen voor nieuwe aanwervingsprocedures. Dat kost handenvol geld. De aanwerving van gemeentepersoneel gebeurt vandaag zelden via een onafhankelijk, extern examen.

De gemeente moet een betere werkgever worden

Als anders mee bestuurt, wordt de gemeentelijke administratie grondig doorgelicht. Welke diensten hebben we, welke mensen hebben we waar nodig en hoe geven we die mensen een aangename job met ontwikkelings- en groeikansen? We zijn ervan overtuigd dat er vandaag veel talent onbenut blijft én dat veel zaken efficiënter georganiseerd kunnen worden. Met een goede mix tussen persoonlijke en digitale dienstverlening. De gemeente moet een goede werkgever zijn zodat burgers tevreden en gemotiveerde ambtenaren tegenover zich krijgen.

We willen ook meer objectiviteit in de aanwervingen. Interne promotie kan een enorme meerwaarde zijn maar moet afgewogen worden tegenover externe kandidaturen.

anders wil besparen op politieke mandaten

 

 

Er zijn te veel ‘postjes’ in het bestuur van onze gemeente

Er gaat in onze gemeente bijzonder veel geld naar betaalde politieke mandaten. Dat is in tijden dat belastingen verhoogd worden en administratieve diensten afgeslankt worden, niet meer te verantwoorden. Ook onze mandatarissen moeten een duit in het zakje doen.

Het bestuur van de gemeente kan meer met minder mensen

Als anders mee bestuurt, gebruiken we 3 manieren om het bestuur van onze gemeente beter te organiseren met minder kosten:

 • anders wil af van overbodige structuren zoals het bestuur van het AGB (autonoom gemeentebedrijf, een financieel-juridische structuur die het vastgoed van onze gemeente beheert). Daar is een brede Raad van Bestuur en daarbovenop ook nog eens een directiecomité. Al deze mensen moeten betaald worden voor hun aanwezigheid in vergaderingen die gemiddeld een kwartier duren. Zo’n AGB kan je perfect aansturen vanuit een schepencollege, zonder extra vergoedingen.
 • anders stelt voor dat de leden van de gemeenteraad hun vergoeding behouden maar dat ze er wel de taak bij nemen om ook in de raad van bestuur van het AGB te zetelen. De Vlaamse overheid bepaalt een vork waarbinnen raadsleden mogen vergoed worden, afhankelijk van de omvang van hun gemeente. In Rotselaar kiest de gemeente voor het maximumbedrag, dat is zo’n € 225 bruto per zitting.
 • anders stelt voor om het met 1 schepen minder te doen. Dat zou meteen een aanzienlijke besparing zijn. De voorbije jaren zijn heel wat taken van het college doorgeschoven naar intercommunales en naar PPS-structuren zoals Sportoase. de gemeente kan in vele gevallen kosteloos gebruik maken van externe expertise (bv. van de VVSG en OVAM, op het vlak van circulaire economie of duurzame aankopen). Vanzelfsprekend maken we hiervan optimaal gebruik.